Om de tussenschoolse opvang voor u, uw kind en de TSO-medewerkers gezellig, veilig en goed te laten verlopen, zijn er enkele afspraken vastgelegd. We verzoeken u als ouder/verzorger onderstaande afspraken te respecteren en indien nodig te bespreken met uw kind(eren).

Overblijfregels

Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 hebben tijdens een schooldag behoefte aan een pauze en de mogelijkheid om op ontspannen wijze hun lunch te nuttigen. Het TSO-team van De Klaroen ondersteunt uw kind(eren) hierbij. Zij organiseren het gezamenlijk lunchen en bieden in samenspraak met de kinderen.

Wij bespreken regelmatig met de kinderen het verloop van de TSO en eventuele wensen, en we maken afspraken met elkaar wanneer deze nodig zijn.
​Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de TSO kunt u altijd terecht bij onze vaste TSO-coördinator: Ditmar Woltjes.

Algemeen

 • Er is 1 TSO-medewerker per groep aanwezig, bij minder dan 15 kinderen ontstaat er een combinatiegroep.
 • De TSO-medewerkers bieden de kinderen de gelegenheid om te ontspannen, ervan uitgaande dat de middagpauze voor de kinderen vrije tijd is.
 • Een prettige en positieve sfeer is altijd het uitgangspunt, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 • Er wordt van de TSO-medewerkers en kinderen verwacht dat ze respectvol met elkaar en de kinderen omgaan.
 • Na de TSO worden bijzonderheden door de TSO-medewerkers bij de leerkracht gemeld.
 • Kinderen mogen alleen bij een vriendje eten als een ouder/verzorger hier schriftelijk of mondeling toestemming voor heeft gegeven.
 • Tijdens de TSO gelden de reguliere gedragsregels van school.
 • De kinderen uit de groepen 1 & 2, 6, 7 en 8 lunchen eerst en spelen buiten vanaf 12:30 uur.
 • De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 spelen eerst buiten en lunchen vanaf 12:30 uur. Rond 12:55 uur gaan de kinderen nog even naar buiten.
 • De hekken van het schoolplein gaan om 12:05/12:10 uur op slot. Wilt u het schoolplein verlaten of opkomen, spreek dan een van de medewerkers aan, zij doen voor u het hek open.

Tijdens het eten

 • Om 12:00 uur blijven de kinderen in de klas en komt de TSO-medewerker binnen. Eventuele bijzonderheden worden door de leerkracht aan hem/haar overgedragen. De TSO-medewerker controleert of alle aangemelde kinderen aanwezig zijn en informeert de TSO-coördinator bij afwijkingen. Bij afwezigheid van een kind wordt direct contact opgenomen met de ouder/verzorger.
 • Wanneer de kinderen gaan lunchen (om 12:00 of 12:30 uur), zoeken alle kinderen zoeken een plekje, ze nemen rustig plaats en leggen hun eten klaar. Naast het brood en een beker drinken en eventueel een gezonde snack hebben ze niets bij zich.
 • Als iedereen zit, wordt er gelegenheid geboden om te bidden.
 • Broodtrommels e.d. zijn van een naam voorzien.
 • Van de kinderen wordt verwacht dat ze ten minste één boterham opeten en hun drinken opdrinken.
 • Na het eten ruimt elk kind zijn eigen spullen op.
 • Kinderen nemen de restjes van de lunch mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind wel en niet heeft gegeten.
 • Wanneer een kind meer tijd nodig heeft voor het eten en drinken, kan hij/zij samen met een TSO-medewerker, rustig verder eten en drinken in de gemeenschapsruimte.

Spelen en ontspannen

 • Bij mooi weer spelen de kinderen buiten.
 • Dagelijks organiseren de TSO-medewerkers 1 of meerdere activiteiten in samenspraak met de kinderen.
 • Bij slecht weer worden er binnen activiteiten aangeboden.
 • Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee.
 • Groep 1 en 2 spelen op het kleuterplein, groep 3 t/m 8 op het grote plein
 • Jassen blijven aan als de TSO-medewerker dat zegt.
 • De kinderen blijven op het schoolplein.
 • Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.
 • Om 13:05 uur is de TSO-tijd officieel voorbij en ruimen de TSO-medewerkers en de kinderen het speelgoed op.
 • Als een ouder/verzorger een kind tijdens de TSO wil ophalen, wordt dit gemeld bij de coördinator.
 • De pleinwacht, dat is een van de leerkrachten, komt om 13:00 uur naar buiten en neemt de verantwoording over de kinderen over.

Verantwoordelijkheden van de coördinator

 • De TSO-coördinator is Timothy van Brakel.
 • De TSO-coördinator is verantwoordelijk voor het goed verlopen van de TSO. Hij zorgt ervoor dat de TSO-medewerkers in staat zijn een verantwoorde en prettige TSO-periode te verzorgen, door:
  • het inzetten van voldoende TSO-medewerkers;
  • het begeleiden en ondersteunen van de TSO-medewerkers op pedagogisch gebied;
  • (nieuwe) regels en afspraken over te dragen en te helpen deze toe te passen/na te komen;
  • bij klachten erop toe te zien dat de juiste procedure gevolgd wordt en te controleren of het opgelost is.

Tot zijn takenpakket behoort verder:

 • Aanspreekpunt zijn voor alle betrokkenen (ouders/verzorgers, TSO-medewerkers, leerkrachten, directie en Eigen&Wijzer).
 • Begeleiden en inwerken van nieuwe TSO-medewerkers (i.s.m. andere TSO-medewerkers).
 • Verzamelen presentielijsten, verwerken nieuwe aanmeldingen en doorvoeren van mutaties.
 • Beheer van de materialen (spelletjes, kleurplaten e.d.) en bijhouden van de voorraad.
 • Verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer van de gegevens en het gebruik van TSOpro.
 • Zicht houden op de staat van de EHBO-materialen.
 • Als tijdens de TSO iets bijzonders met een kind is gebeurd, wordt dit gemeld aan de leerkracht van het betreffende kind.

Klachtprocedure

Binnen De Klaroen doen we dagelijks ons best respectvol om te gaan met de kinderen en de ouders/verzorgers. Dat gaat meestal goed, maar soms loopt de opvang of het contact niet naar ieders tevredenheid. Als een gewenste reactie of actie uitblijft of een bejegening als onheus wordt ervaren, kan een klacht ontstaan. Voor de kwaliteit van onze opvang achten wij het belangrijk om te weten waar ontevredenheid over bestaat en nemen we klachten serieus. Deze regeling is bedoeld om ouders/verzorgers een mogelijkheid te bieden om — volgens een vastgelegde procedure — hun klacht aan de orde te stellen.

Uitgangspunt

Voorkomen is beter dan genezen. Binnen De Klaroen willen we voorkomen dat er aanleiding is voor klachten. Daarvoor is belangrijk dat zowel de ouders/verzorgers als de medewerkers tijdig bij elkaar aankloppen als er ergens onvrede over bestaat. In een gesprek zal vaak de oorzaak van de onvrede gevonden en opgelost kunnen worden.

Oneens

Als u als ouder/verzorger het niet eens bent met de wijze waarop u of uw kind behandeld, bejegend en/of verzorgd wordt, dan kunt u dit kenbaar maken. De meest aangewezen persoon om mee te praten, is diegene die de onvrede bij u gewekt heeft. Heeft dat geen effect dan kunt u zich het beste richten tot de TSO-coördinator. Er zal naar gestreefd worden om de oorzaak van de onvrede in een gesprek weg te nemen en/of naar ieders tevredenheid tot een oplossing te komen.

Indien dit gesprek niet leidt tot een oplossing en de onvrede blijft bestaan, kan de ouder/verzorger een brief sturen naar de TSO Commissie (OC). Het adres is Lindelaan 106, 1231 CN Loosdrecht t.n.v. TSO Commissie.

In de OC zijn de directie van de school, de directie van Eigen&Wijzer, een afgevaardigde van de MR van school en een afgevaardigde van de Oudercommissie van Eigen&Wijzer De Klaroen vertegenwoordigd.

Binnen 6 weken volgt een reactie vanuit de OC op de ingestuurde klacht.